Nexcitement Event Planner and Decaview manage an online MOU signing

Nexcitement Event Planner and Decaview manage an online MOU signing between The Eastern Economic Corridor and U.S. alliances to develop, reskill, and upskill local workforce to implement the new 5G technology in the EEC area.

เน็กซ์ไซท์เมนท์ อีเว้นท์ ออร์แกไนเซอร์ และ เดคาวิว จัดงานพิธีลงนาม MOU ระหว่างอีอีซี และพันธมิตรจากสหรัฐอเมริกา แบบ Online Live Streaming สะท้อนถึงการจัดงานรูปแบบใหม่แบบ New Normal เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต

Scroll to Top