Nexcitement and Decaview Event Planner take JLL Malaysia bicycling through the lush green environment, right in Bangkok!

Nexcitement and Decaview Event Planner take JLL bicycling through the lush green environment, right in Bangkok!

เน็กซ์ไซท์เมนท์ และ เดคาวิว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ พาแขกจากกลุ่มประเทศ AEC ท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ ในใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทย!

Scroll to Top